Gakko-Hojin Surugadai Gakuen Yamasaki Toshiharu Memorial Hall

back-to-top